Wednesday, September 03, 2008哇哈哈哈哈哈~

笑得这样奸,因为今天又做了件坏事

趁娘不在家时. . .偷了. . .

. . .

. . . .

. . . . . .

. . . . . . . .


偷吃了支

打开冰箱时,发现它孤孤单单地躲在一角


我拯救了它,把它带离冰山雪地

我可是它的救命恩人呀!

而它也知恩图报,以身相许,要我把它给吃了!

=.=

吃完了才后悔

咳嗽咳得半条命了还不戒口

都是贪吃惹的祸!

今晚吃两汤匙咳嗽药水补回吧~

囧囧囧囧No comments: