Sunday, January 25, 2009- - - - - - - - - - - - - - - -
Now playing: 孫燕姿 - 害怕
via FoxyTunes
- - - - - - - - - - - - - - - -

总在夜深人静时才发现,陪在身边的人越来越少

那些曾经无话不谈的朋友

总会因时间与距离,感情渐渐变淡,遗忘,消失

感情真的经不起时间与距离的考验

失落,孤单,害怕 . . .

或许夜深人静时不该听感伤的歌曲

不管怎样,新年到了

祝大家新年快乐


新的一年会更好