Friday, May 22, 2009
- - - - - - - - - - - - - - - -
Now playing: 이루마 (Yiruma) - Love Me
via FoxyTunes
- - - - - - - - - - - - - - - -

世界很大,自己很渺小

没人会因我的伤心而掉泪,因我的离去而改变

天空依然澄蓝,世界还是多姿多彩或许这样也好

让我活在自己的世界里

一个安静的世界里

不受外界干扰

一切都很美好