Wednesday, March 31, 2010
- - - - - - - - - - - - - - - -
Now playing: 张学友 & 高慧君 - 你最珍贵
via FoxyTunes
- - - - - - - - - - - - - - - -20100328


這星期六

做個健康寶寶x x x x x


放棄該放棄的是無奈

放棄不該放棄的是無能

不放棄該放棄的是無知

不放棄不該放棄的是執著

End of March
再見了