Tuesday, July 27, 2010

- - - - - - - - - - - - - - - -
Now playing: OneRepublic - Secrets
via FoxyTunes
- - - - - - - - - - - - - - - -

无聊的人在无聊的时候做无聊的事情

输了支当劳圣代

输了粒 kuih


:)x x x x x x决定总被质疑

只想要一点点认同与支持

在你们面前自己变得很渺小

No comments: