Saturday, May 02, 2009

- - - - - - - - - - - - - - - -
Now playing: 孙燕姿 - 相信
via FoxyTunes
- - - - - - - - - - - - - - - -


时间真是个可怕的东西

随着时间推移,大家越走越远

翻开电脑里的相册

只能感叹曾经的默契与美好

玩玩闹闹的朋友中,有几个是能真正了解自己

曾经知心的朋友中,又有几个能与自己一直走下去

那时的朋友,最后会剩下几个?

没有人